خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطّ فقر   جائی میان   بود و نبود تــــــــــــــــــــــــــوست   جائی میان   دار و ندار مــــــــــــــــــــــــــــــن
/ 2 نظر / 19 بازدید
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
آبان 89
1 پست
تیر 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
23 پست
بهمن 85
1 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
3 پست
تیر 85
25 پست
خرداد 85
14 پست
آبان 84
1 پست